دکتر لایف

محوریت اصلی این برنامه دیدنی، دانش پزشکی است که روز به روز در حال پیشرفتاست و با گذشت زمان پژوهشگران سعی دارند فرضیه های مختلفی را در زمینه هایعلمی به اثبات برسانند.در این برنامه تلویزیونی بینندگان با آناتومی بدنِ انسان بیشتر آشنامی شوند و از عملکرد آن آگاه خواهند شد.دکتر لایف پاسخ تمامی پرسش های بی جواببینندگان اش را در خلل برنامه خواهد داد و مخاطبان برای برخورداری از جسم و روحی سالمو تندرست می توانند به تماشای این برنامه آموزنده و علمی بنشینند.جامعه ای آگاه، جامعه ای سالم را شکل می دهداست.