از تولد تا پنج سالگی

در این برنامه سیر تکاملی کودک از بدو تولد تا ورود به مدرسه دنبال می شود. سفری ازبدو ورود، تا پنج سالگی. زیرا در این زمان، شاهد بیشترین میزان رشد در طول عمر خود هستیم. پایه و اساس رشد فیزیکی، اجتماعی، شناختی، زبان و اخلاقی همگی در این سال ها شکل می گیرند و طی شکل گیری این پایه و اساس، هراتفاقی برایمان بیفتد تعیین کننده پتانسیل ژنتیکی دوران بلوغ ما خواهد بود.