فمنیست

در این برنامه به تعاریف مختلفی که از واژه فمنیست وجود دارد، تاریخچه پیدایش و ظهور این جنبش و افرادی که از آن حمایت می کنند پرداخته می شود. به عنوان مثال ازنظر خانم گره ین فمنیست به خانمی گفته می شود که  به اتفاقاتی که برای خانم های دیگر می افتد، اهمیت می دهد. دراین دیدگاه، اعتقاد بر این است که زنان هم باید بطور مساوی ازهمان حقوق و موقعیت هایی که مردان روی سیاره زمین برخوردار هستند، بهرمند باشند. اما با اینکه هیچکس دوست ندارد با او رفتار سخیفی شود، هنوز عده ای وجود دارند که خود را فمنیست نمی خوانند. این مجموعه به توضیح و بسط این ایدئولوژی می پردازد.