ببرهای سیبری

زمانی ببرهای سیبری در سراسر آسیای شمالی پراکنده بودند اما هم اکنون تعداد کمی از باقیمانده های آنها درشرق روسیه بسر می برند. دانشمندان تصور می کنند تعداد آنها در این منطقه به سیصد و پنجاه قلاده می رسد. یک تیم تحقیقاتی قصد دارد زندگی انفرادی ببرهای سیبری را ثبت کنند. آنها در نواحی وسیعی از جنگل های سیبری پرسه می زنند. این گروه تحقیقاتی بدنبال رد پای تعداد محدودی ببر با ارزش است که البته با مشکلاتی نیز مواجه می شود...