متخصصین

برنامه متخصصین برنامهٔ هست ۳۰ دقیقه که با حضورِ کارشناسان متبحر در هر رشته  به بررسی و معرفیِ تجارت یا تخصص آگاهی دهندگان میپردازد ،این برنامه در بهترین ساعت تلوزیون پخش و در دو روز متوالی تکرار خواهد شد.