روزانه

برنامه روزانه مجله ی تصویری است که  قصد دارد با حضور کارشناسان ، متخصصان و ارائه ی مطالبی که در زندگی روزانه کار آمد و در جهت سلامت خانواده  مفید هستند راه کارهایی را پیشنهاد دهد که حاصل آن تجربه ای باشد تا .مسیر شیرین تری را در زندگی روزانه ی ما پدید آورد